Όργανα Διοίκησης

Το Πρόγραμμα διοικείται από τα ακόλουθα σώματα των οποίων οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τη νομοθεσία και το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.). 

  •  τις Συγκλήτους  των συνεργαζόμενων  Πανεπιστημίων
  •  την  Επιτροπή  Μεταπτυχιακών Σπουδών των  Πανεπιστημίων
  • Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την εφαρμογή του προγράμματος. Συγκροτείται από εκπροσώπους των Γ.Σ.Ε.Σ. των Τμημάτων που μετέχουν στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του νόμου 3685 (ΦΕΚ 148/16-7-2008).

Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την εφαρμογή του προγράμματος. Συγκροτείται από εκπροσώπους των Γ.Σ.Ε.Σ. των Τμημάτων που μετέχουν στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του νόμου 3685 (ΦΕΚ 148/16-7-2008).

Οι αρμοδιότητες της Ε.Δ.Ε. ειδικότερα είναι να: 

  • Ελέγχει την υλοποίηση του  προγράμματος σπουδών  του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
  • Προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
  • Εγκρίνει τους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
  • Αποφασίζει για τα θέματα που αφορούν την απρόσκοπτη λειτουργία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Η σύνθεση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής  (ΕΔΕ), που συγκροτήθηκε από τα οριζόμενα μέλη των αντίστοιχων Γενικών Συνελεύσεων  είναι:

Διευθυντής και Πρόεδρος: Χαράλαμπος Πουλόπουλος , Aναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης:

Μέλη:

Από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ

Ευγενία Φλογαϊτη, Καθηγήτρια

Ευαγγελία Κούρτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  

Καλλιρρόη Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Από το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Θεανώ Καλλινικάκη, Καθηγήτρια

Αγάπη Κανδυλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Συμμετέχει (1) εκπρόσωπος των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.) που υποδεικνύεται από πλευράς των Μ.Φ.  

Ο Διευθυντής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. Ο Διευθυντής παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και του εσωτερικού κανονισμού σε όλα τα θέματα και εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. προτάσεις για την αποτελεσματική λειτουργία και βελτίωση των υπηρεσιών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Επίσης, είναι δυνατόν να εξουσιοδοτείται από την Ε.Δ.Ε. να προβαίνει στη λήψη αποφάσεων  για υποθέσεις αναφορικά με θέματα που προσδιορίζονται στη σχετική εξουσιοδοτική απόφαση της Ε.Δ.Ε.