ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Έτος Φοίτησης:

 

Α. Κατεύθυνση «Συμβουλευτική Ψυχολογία»

Α’ Εξάμηνο

Μαθήματα  Υποχρεωτικά

(ΣΨΥ1)  Σύγχρονες προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής

(ΣΨΥ2) Μεθοδολογία έρευνας 1 (Μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών  δεδομένων)

(ΣΨΥ4) Η Συμβουλευτική σχέση. Αρχές ηθικής και δεοντολογίας

(ΣΨΥ9) Διαγνωστική εκτίμηση

 

Μαθήματα Επιλογής*

(ΣΨΕ1) Πολυπολιτισμική Συμβου-λευτική

(ΣΨΕ2) Η Συμβουλευτική στην υγεία

(ΣΨΕ5) Ψυχοπαθολογία

Εργαστήριο 1**

(ΕΣΨ1)Εργαστήριο Συμβουλευτικών Δεξιοτήτων - 1

 

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

(ΣΨΥ3) Εφαρμογές της Συμβουλευτικής στο χώρο της εργασίας –Επαγγελματική Συμβουλευτική /Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

(ΣΨΥ5) Συμβουλευτική ομάδας – Τεχνικές παρέμβασης

(ΣΨΥ6) Μεθοδολογία  έρευνας 2  (Μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων)

(ΣΨΥ8) Διάγνωση και αξιολόγηση

Μαθήματα Επιλογής*

(ΣΨΕ4) Νέες τεχνολογίες και  Συμβουλευτική

(ΣΨΕ6) Η Συμβουλευτική στην εκπαίδευση

(ΣΨΕ7) Συμβουλευτική ζευγαριού και οικογένειας - Τεχνικές παρέμβασης

Εργαστήριο 2**                        

(ΕΣΨ2) Εργαστήριο Συμβουλευτικών Δεξιοτήτων- 2

 

Β. Κατεύθυνση «Συμβουλευτική»

Α’ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

(ΣΥ1) Σύγχρονες  προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής

(ΣΥ2) Μεθοδολογία  έρευνας 1 (Μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων)

(ΣΥ3) Η Συμβουλευτική στην υγεία

(ΣΥ9) Διαγνωστική εκτίμηση

Μαθήματα Επιλογής*

(ΣΕ2) Η Συμβουλευτική σχέση. Αρχές ηθικής και δεοντολογίας

(ΣΕ3) Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική

(ΣΕ5) Ψυχοπαθολογία

Εργαστήριο 1**

(ΕΣ1) Εργαστήριο Συμβουλευτικών Δεξιοτήτων - 1

 

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

(ΣΥ4)Εφαρμογές της Συμβουλευτικής στο χώρο της εργασίας –Επαγγελματική Συμβουλευτική / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

(ΣY5) Συμβουλευτική ομάδας – Τεχνικές παρέμβασης

(ΣY6) Μεθοδολογία  έρευνας 2 (Μέθοδοι  συλλογής και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων) 

(ΣY8) Η Συμβουλευτική στην εκπαίδευση

Μαθήματα Επιλογής*

(ΣΕ4) Νέες τεχνολογίες και  Συμβουλευτική

(ΣΕ6) Διάγνωση και αξιολόγηση

(ΣΕ7) Συμβουλευτική ζευγαριού και οικογένειας- Τεχνικές παρέμβασης

Εργαστήριο 2**

(ΕΣ2) Εργαστήριο Συμβουλευτικών Δεξιοτήτων - 2  

 

* Οι Μ.Φ. θα μπορούν να επιλέγουν 1 από τα 3 μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο. Τα επιλεγόμενα μαθήματα προσφέρονται εφόσον δηλώνονται από πέντε (5)  τουλάχιστον Μ.Φ.

**  Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2ο Έτος Φοίτησης

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

 

Έντυπα που Συμπληρώνονται από Φοιτητές:

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων στο πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης

Τριμηνιαία Αξιολόγηση Π.Α

Τελική Αξιολόγηση Π.Α

 

Έντυπα που Συμπληρώνονται από Εσωτερικούς Επόπτες:

Ημιδομημένο ερωτηματολόγιο για την μηνιαία ηλεκτρονική επικοινωνία με τους εξωτερικούς επόπτες

Τελική Αξιολόγηση Π.Α