Εισαγωγή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών « Συμβουλευτική ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία» εγκρίθηκε το 2008 (ΦΕΚ 2455/ 2-12-2008) και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10. Το πρόγραμμα αυτό ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Διοικείται από  Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. 

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τους νέους επιστημονικούς προβληματισμούς και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ελληνικής κοινωνίας για εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς της ψυχολογίας, της κοινωνικής εργασίας και της  εκπαίδευσης. 

Η αναγκαιότητα ενός μεταπτυχιακού προγράμματος στη Συμβουλευτική Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική εδράζεται σε τρεις βασικούς λόγους:  

α) Στη θέση και στη σημασία που αποκτά όλο και περισσότερο η Συμβουλευτική Ψυχολογία και η Συμβουλευτική μέσα στο corpus της Ψυχολογίας, αλλά και ευρύτερα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

β) Στην πρωταγωνιστική εμπλοκή της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στην πολυπολιτισμική πραγματικότητα του σύγχρονου κόσμου και στην ολοένα επεκτεινόμενη και εμβαθυνόμενη παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και της κοινωνίας.

γ) Στην επείγουσα προτεραιότητα του να αποκτήσει και η χώρα μας μια πολύτιμη ειδίκευση.

Αντικείμενο – Στόχοι του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία» έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία, την έρευνα, τη μελέτη και την εφαρμογή μεθόδων για θέματα συμβουλευτικής με στόχο την επαγγελματική εξειδίκευση-κατάρτιση. Οι προσεγγίσεις της συμβουλευτικής  έχουν διεπιστημονική βάση, η οποία εξελίσσεται ενταγμένη σε μια ομάδα συναφών επαγγελμάτων που βασίζονται στη διαπροσωπική επικοινωνία. Οι εφαρμογές της  Συμβουλευτικής στα πεδία της ψυχολογίας, της κοινωνικής εργασίας, της παιδαγωγικής  και άλλων κοινωνικών επιστημών  εστιάζουν στην προώθηση του «ευζήν» και την υποστήριξη των ατόμων που είναι αποδέκτες τους (συμβουλευόμενοι), στο να επιλύσουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα τους, να διαχειριστούν επιτυχώς καταστάσεις κρίσης που αντιμετωπίζουν και να αγωνιστούν για να ικανοποιήσουν τους στόχους και τις ανάγκες τους. 

Επιδίωξη του Προγράμματος είναι να προσφέρει επιστημονική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου για την δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στη Συμβουλευτική Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική, ευαισθητοποιημένου σε πολιτισμικά ζητήματα.

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του προτεινόμενου ΠΜΣ προσανατολίζονται προς την λογική της παροχής:                  

 Θεωρητικής κατάρτισης και τεκμηρίωσης σε θέματα συμβουλευτικής ψυχολογίας και συμβουλευτικής

 Ερευνητικής εμπειρίας και σχεδιασμό κατάλληλων εργαλείων αξιολόγησης και παρέμβασης  

 Εμβάθυνσης στο διεπιστημονικό προβληματισμό που συνδέεται με την συμβουλευτική προσέγγιση πολιτισμικά διαφορετικών πληθυσμών

 Προσωπικής ευαισθητοποίησης σε θέματα πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής

 Πρακτικής άσκησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή συμβουλευτικών προσεγγίσεων σε διάφορα εργασιακά πλαίσια.  

Τίτλοι και Διάρκεια Σπουδών

α. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία» είναι διετές (διάρκειας 24 μηνών) και απονέμει τους ακόλουθους  μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις κατευθύνσεις

-   Συμβουλευτική Ψυχολογία

-   Συμβουλευτική

 β. Διδακτορικό Δίπλωμα

Η ελάχιστη φοίτηση είναι 3 έτη και η μέγιστη  5 έτη, με δικαίωμα παράτασης κατόπιν απόφασης των αρμοδίων οργάνων.

Μετά την απόκτηση του ΜΔΕ, ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την απονομή του τίτλου του διδάκτορος είναι, σύμφωνα με την Υ.Α. Β7/20/17/1/1994 (Φ.Ε.Κ. 55/28.01.1994), τέσσερα (4) εξάμηνα.